Referentieprojecten

Bouwplantoetsing

Plantoetsing renovatie Hall of Fame, Tilburg

De Hall of Fame is tijdelijk gehuisvest in Hal 90 in de Spoorzone. Het monumentale gebouw was in slechte staat, waardoor een grondige renovatie noodzakelijk was. De toekomstige Hall of Fame bestaat uit een urban skatepark met skatecafé, concertzaal, repetitieruimtes, een foyer/kantine en werkplekken voor medewerkers.

Accesso advies beoordeelde de bouwgegevens van de renovatie van de Hall of Fame te Tilburg op de mate van integrale toegankelijkheid, aan de hand van onder andere de Integrale Toegankelijkheidsstandaard (ITs). Eindresultaat is een accommodatie die voldoet aan de genoemde normen en als goed toegankelijk wordt ervaren door de gebruikers. Gedurende de realisatie begeleidt Accesso advies het ontwerp- en realisatieproces zodat het gebouw bij oplevering kan voldoen aan de genoemde toegankelijkheidsnormen.

Scan

Onderzoek integrale toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed Vught

In opdracht van de gemeente Vught voerde Accesso advies een onderzoek uit naar de integrale toegankelijk van (een deel) van de gemeentelijke sportaccommodaties. De geselecteerde locaties werden onderworpen aan een gedegen toegankelijkheidsscan waarbij gebruik gemaakt is van een checklist die een scala van categorieën bevat; want een locatie is pas echt toegankelijk wanneer iedereen er gebruik van kan maken. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of de locatie met het openbaar vervoer bereikbaar is, of er voldoende en geschikte parkeergelegenheden zijn, of de entree en het sanitair voor iedereen toegankelijk zijn, maar ook of er voorzieningen zijn voor mensen met een visuele en/of auditieve beperking. De geconstateerde knelpunten werden verwerkt in een overzichtelijke rapportage, uitgesplitst naar locatie, en zijn voorzien van praktische verbeteradviezen en oplossingsrichtingen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Training

Bewustwordingstrainingen ambtenaren Gemeente Rotterdam

Voor ambtenaren van diverse afdelingen en beleidsterreinen van de Gemeente Rotterdam, verzorgde Accesso advies meerdere bewustwordingstrainingen toegankelijk. In de training worden deelnemers meegenomen in de wereld van toegankelijkheid en inclusie. Naast theorie over bijvoorbeeld het VN-verdrag en aantallen mensen met een beperking, bestond de training uit een praktijk gedeelte. Hierin kregen de deelnemers de mogelijkheid om diverse beperkingen te ervaren; van hoe het is om rolstoel gebonden te zijn tot het hebben van een visuele beperking. Aan de hand van simulatie- en hulpmiddelen werden opdrachten uitgevoerd. Deze activiteiten zorgen voor een vergrote bewustwording rond toegankelijkheid.

Ga naar de inhoud